فرایند پذیرش مقالات

ابتدا مقاله را مطابق با فرمت قرار داده روی سایت در بخش راهنمای نویسنده بارگذاری کرده (توجه: در حال حاضر می توانید مقالات خود را با فرمت آزاد ارسال کنید) و پس از بازبینی اولیه توسط کارشناس مربوطه مقاله برای داوران ارسال می گردد.

پس از پاسخ داوران، در صورتی که مقاله نیاز به بازبینی داشته باشد برای نویسنده بازگردانده شده و نویسنده می بایست از بخش بازبینی همین مقاله در حساب کاربری خود مقاله را برطبق نظر داوران بازبینی و در صورت نیاز فایلی را مبنی بر پاسخ به داوران ضمیمه مقاله نماید.

پس از آن مقاله مجددا برای داور ارسال شده تا از تغییرات مورد نظر اطلاع پیدا کند و این روند تا زمانی که داوران محترم نظر بر پذیرش مقاله دهند ادامه خواهد یافت.

پس از پذیرش نهایی مقاله، مقاله برای چاپ در فصلنامه ارسال خواهد شد.